Цифрова подстанция

Компания ROCON предлага най-съвременни решения за обектите от Електроенергийната система включващи голямо разнообразие от цифрови интелигентни устройства на световно ниво - Релейни защити, Контролери за управление, Системи за контрол и автоматично регулиране на напрежението (КАРН) на Силови трансформатори, Устройства за сигнализация.

КАРН като елемент от цифровите подстанции

КАРН осигурява пълен комплект от функции за контрол и управление, които са специално предназначени за маслонапълнени силови трансформатори за високо напрежение със Стъпални регулатори (СР) :

  • Измерване и контрол на електрически и технологични параметри
  • Автоматично регулиране на напрежението на самостоятелни и работещи в паралел трансформатори.

Прилагането на КАРН като елемент от Цифровата подстанция се постига посредством използването на разпределена архитектура с основно устройство (BU) и Merging units (MUs) към него. Последните се инсталират в близост до първичното оборудване като са обособени по функционален признак в следните основни групи:

  • MUs за технологични величини - температура, налягане, текуща позиция на СР;
  • MUs за контрол на проходните изолатори на страна ВН;
  • MUs за електрически величини - ток и напрежение от съответните измервателни трансформатори;
  • MUs към системата за охлаждане

Архитектура на КАРН

Една типична структура на КАРН за Цифрова подстанция е показана по-долу:

При случай на паралелно работещи трансформатори, необходимият обмен на информация между отделните КАРН се осъществява посредством "Station bus" реализирана с Оптичен/Електрически Ethernet и IEC61850 протокол. Данните свързани с електрическите и технологични параметри се подават on-line към основното устройство RTU (subscriber) от MUs (publisher) посредством Process bus-оптичен Ethernet с рингова топология и IEC61850_2LE протокол.

Характерни предимства

Максимална оперативна надеждност и сигурност

Дългогодишният опит, високото ниво на разработващия екип на компанията и прилагането на концепцията за Цифровите подстанции с висока степен на резервиране, са гаранция за надеждната и сигурна работа на КАРН.

Реализиране на индивидуални решения на потребителя

Нашите експерти са готови да реализират специфични решения по заявка на потребителя.

Текущ "update" на Firmware

Осигурена е възможност за текущ "update" на Firmware и на конфигурацията на устройствата посредством отдалечен достъп по локалната мрежа и/или директно от PC с базирана в него Man Machine Interface (MMI) програма за конфигуриране и настройка.